Cefnogi Cyswllt Cymru Affrica i wneud gwahaniaeth... 

Health banner Welsh.jpg

Cefnogi Prosiectau Iechyd

Mae WACL wedi cefnogi 56 o brosiectau unigol i weithio tuag at wella iechyd a lles corfforol, meddyliol ac ysbrydol eu cymunedau, drwy

  • gynyddu mynediad i ofal iechyd sylfaenol (yn y gymuned) ac eilaidd (mudiadol)
  • gofal mamolaeth a gofal plant
  • darpariaeth lles cymdeithasol
  • addysg iechyd y cyhoedd
  • atal clefydau
  • gofal llygaid
  • hyfforddiant a dysgu am sgiliau clinigol 
  • mynediad at ddŵr glân a glanweithdra

 

Ffocws ar...

Grymuso Menywod Positif o Abertawe i Swaziland

Mae'r Corff Anllywodraethol, Positive Women sydd wedi'i seilio yn Abertawe yn gweithio'n ddi-baid ar y cyd â Swaziland for Positive Living (SWAPOL), yn y wlad gyda nifer uchaf yr achosion o HIV yn y byd - gyda 1 o bob 4 person yn HIV positif. Darllen mwy...

Partneriaeth y Gelli a Timbyctŵ yn achub bywydau mamau

Mae'r cyswllt rhwng y Gelli Gandryll a Timbyctŵ ym Mali wedi golygu bod 1,000 o fenywod yn un o ardaloedd tlotaf y byd wedi gallu derbyn gofal cynenedigol am ddim. Nod Hay2Timbuktu yw gwella iechyd ymysg mamau a gostwng y gyfradd marwolaeth ymhlith plant trwy fentrau cymunedol. Darllen mwy... 

Health Goldstar.jpg

Caernarfon yn brwydro HIV yn Zambia trwy addysg

Mae Caernarfon, Gwynedd yng Ngogledd Cymru wedi estyn llaw i Mkushi yn Zambia i weithio tuag at addysg ac atal HIV/AIDS. Mae'r bartneriaeth hon yn rhoi llais i'r anghenion taer trwy weithio tuag at Nodau Datblygu'r Mileniwm 2 a 6, Addysg a HIV/AIDS. Darllen Mwy... 

Gwrthdaro ym Mali: Llais Bydwraig

Roedd Arhaima yn un o ddwy fydwraig i ymweld â'r Gelli Gandryll, gefeilldref Timbyctŵ, yn hydref 2013. Roedd ei stori yn nodweddiadol o nifer sy'n byw yn y ddinas, yng ngogledd Mali. Ers y goresgyniad Islamaidd, a'i disodliad dilynol gan bwerau dan arweiniad y Ffrancwyr, mae bywyd wedi bod yn frwydr ddi-baid. Darllen mwy...

Cefnogi Cydweithredu

Ers 2006 mae Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica y GIG wedi cefnogi sefydliadau ac ymarferwyr y GIG i rannu dysg ac eirioli am drosglwyddiad gwell o wybodaeth rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol a sefydliadau yn y gogledd a'r de, trefnu cynhadledd flynyddol ac ar ôl sicrhau grant o £100k y flwyddyn i gyllido datblygiad sgiliau'r GIG trwy gymryd rhan mewn prosiectau iechyd Cymru Affrica. 

Mae Swyddog Datblygu Cysylltiadau Iechyd yn gweithio ar y cyd â thîm WACL i roi cefnogaeth i sefydliadau Cymraeg sy'n gwneud gwaith Iechyd gyda phartneriaid yn Affrica. Darllenwch Adroddiad Blynyddol 2013-14 y Rhwydwaith yma.

Rydym yn annog cysylltiadau a phrosiectau iechyd i gael mynediad i grantiau arbenigol, hyfforddiant ac arfer gorau trwy THET, the Tropical Health and Education Trust. Gan ganolbwyntio ar gryfhau systemau a gwasanaethau gofal iechyd, mae THET yn gweithio ar reoli sgiliau ac arbenigedd gweithwyr iechyd proffesiynol yn y DU i wella sgiliau gweithwyr iechyd mewn rhai o wledydd tlotaf y byd.

 

Iechyd - Cyfeiriadau ac Adnoddau Defnyddiol

Nodau Datblygu'r Mileniwm (MDGs) - MDG4: Gostwng y Gyfradd Marwolaeth ymhlith Plant, MDG5: Gwella Iechyd MamauMDG6: Brwydro yn erbyn HIV AIDS a Chlefydau

THET Pecyn Cymorth Monitro a Gwerthuso ar gyfer prosiectau Iechyd

Sefydliad Iechyd y Byd - Trosolwg o Affrica

Polisi DfID / UKAid - Gwella iechyd pobl dlawd mewn gwledydd datblygol

Hwb Datblygu Byd-eang y Guardian - MDG4 (Iechyd Plant), MDG5 (Iechyd Mamau)MDG6 (Clefydau) 

Rhaglen Ddatblygu'r CU - HIV, Iechyd a Datblygu

Oxfam - Iechyd ac Addysg

Gwasanaethau Gwirfoddol Dramor - Iechyd, HIV ac AIDS

Cymorth Cristnogol - HIV a Malaria

 

 

bbc news heading

Niger Charlie protesters burn churches

Sat, 17 Jan 2015 22:34:34 GMT

UN peacekeeper killed in Mali attack

Sat, 17 Jan 2015 11:20:19 GMT

LeRoy angered by transport delay

Sat, 17 Jan 2015 19:42:55 GMT

Equatorial Guinea 1-1 Congo

Sat, 17 Jan 2015 19:11:21 GMT