Icon 6 - Combat Diseases.jpg

MDG 6: Trechu Afiechydon

Targed 6a: Rhoi terfyn ar, a cheisio gwrthdroi, lledaeniad HIV/AIDS
 • 6.1 Cyffredinolrwydd HIV ymhlith y boblogaeth 15-24 mlwydd oed
 • 6.2 Defnydd o gondom pan yn cael rhyw
 • 6.3 Cyfran o'r boblogaeth 15-24 mlwydd oed heb wybodaeth gywir gynhwysfawr o HIV/AIDS
 • 6.4 Cyfradd mynychiad ysgol ymhlith plant amddifaid a chyfradd mynychiad ysgol plant nad sy'n blant amddifaid rhwng 10-14 mlwydd oed

Targed 6b: Cyflawni, erbyn 2010, mynediad byd-eang i driniaeth ar gyfer HIV/AIDS i'r sawl sydd ei angen

 • 6.5 Cyfran o'r boblogaeth gyda haint datblygedig HIV gyda mynediad i gyffuriau gwrth-retrofeirysol

Targed 6c: Rhoi terfyn ar, a cheisio gwrthdroi, amledd malaria ac afiechydon eraill

 • 6.6 Amlder a chyfraddau marwolaeth yn gysylltiedig â malaria
 • 6.7 Cyfran y plant o dan 5 yn cysgu o dan rwydi gwely wedi'u trin â phryfleiddiad
 • 6.8 Cyfran y plant o dan 5 gyda gwres sy'n cael eu trin gyda chyffuriau gwrth-malaria priodol
 • 6.9 Amlder, cyffredinolrwydd a chyfraddau marwolaeth sy'n gysylltiedig â thwbercwlosis
 • 6.10 Cyfran yr achosion o dwbercwlosis y'u hadnabyddir a'u gwellir yn uniongyrchol yn sgil cwrs byr o driniaeth dan oruchwyliaeth

Sefydliadau yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth

Mae 82 o sefydliadau yng Nghymru yn cyfrannu tuag at Nod Datblygu'r Mileniwm i drechu HIV AIDS ac Afiechyd, trwy gefnogi prosiectau sy'n

 • Hyfforddi staff, myfyrwyr a gweithwyr allgymorth gwledig meddygol i fynd i'r afael â materion iechyd cyffredin
 • Darparu rhaglenni hyfforddiant ac addysg ar iechyd cyhoeddus a glanweithdra
 • Cyfnewid gwybodaeth a sgiliau iechyd byd-eang rhwng gweithwyr iechyd yn y gogledd a'r de
 • Eirioli dros gael staff iechyd a gwasanaethau cymdeithasol priodol gan y llywodraeth
 • Darparu mynediad i gyffuriau, meddyginiaethau a thriniaethau fforddiadwy
 • Cefnogi adeiladu clinigau, ysbytai a chyfleusterau arbenigol a darparu offer ar eu cyfer
 • Darparu ymyriadau / llawdriniaethau iechyd arbenigol megis gofal iechyd a thaflod hollt
 • Darparu gofal iechyd uniongyrchol mewn ardaloedd o wasanaethau gwael, problemau hygyrchedd, gwrthdaro neu drychinebau naturiol

Mwy o wybodaeth ar gyfraniad Cymru i Nodau Datblygu'r Mileniwm 

bbc news heading

IS 'accepts' Boko Haram's allegiance

Fri, 13 Mar 2015 11:04:27 GMT

Pistorius loses appeal challenge

Fri, 13 Mar 2015 11:18:07 GMT

Grobbelaar predicts Zimbabwe exodus

Fri, 13 Mar 2015 10:59:32 GMT

Mass albino-trade witchdoctor arrests

Thu, 12 Mar 2015 13:48:50 GMT